Euro RAP

U okviru globalne borbe na polju sigurnosti u cestovnom saobraćaju u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i negativnih posljedica praćenih brojem poginulih i povrijeđenih osoba, moraju se poduzeti adekvatne akcije u svakom segmentu saobraćajnog sistema. Za realizaciju i dostizanje tog cilja neophodno je educirati vozače koji će biti ocjenjeni sa ''pet zvjezdica'' koji će voziti vozila sa ''pet zvjezdica'' na cestama sa ''pet zvjezdica''.

Sigurna saobraćajna infrastruktura je najvažniji dio cjelokupnog sistema sigurnih cesta. Studije provedene na ovom polju pokazuju da se od ulaganja u cestovnu infrastrukturu očekuju dvostruko veći doprinosi i efekti u očuvanju ljudskih života u saobraćaju od ulaganja u vozila i ponašanje i educiranje vozača.

Jedan od najznačajnih i općeprihvaćenih globalnih programa i metodologija za ocjenu sigurnosti cesta predstavlja EuroRAP (European Road Assessment Programme) – Evropski program procjene sigurnosnih performansi cesta. EuroRAP se bazira na uspostavljanju međunarodnih procesa i protokola kojima bi se osigurao globalni okvir za realizaciju programa za unapređenje performansi koje se odnose na sigurnost saobraćaja na cestama.

EuroRAP (European Road Assessment Programme) je međunarodna neprofitna organizacija registrovana u Belgiji. Njeni članovi su auto – moto klubovi, nacionalne i regionalne direkcije cesta, ministarstva za saobraćaj, ministarstva unutrašnjih poslova, kao i sve organizacije koje imaju za cilj povećanje stepena sigurnosti cestovnog saobraćaja.

Bosanskohercegovački auto-moto klub BIHAMK pridružio se navedenom programu tokom 2007. godine i krajem iste postao je aktivan član EuroRAP-a.


EuroRAP je počeo sa radom u 2001. godini, kao paralela programa EuroNCAP (program ocjene sigurnosnih performansi vozila). EuroRAP je brzo postigao uspeh širom svijeta, a u samoj Evropi, program se trenutno realizuje u 23 zemlje.

U okviru prve faze EuroRAP protokola – Mape rizika, na osnovu prikupljenih podataka o broju saobraćajnih nezgoda, broja poginulih i povrijeđenih na pojedinim dionicama cesta te na osnovu protoka saobraćaja izrađuju se mape koje označavaju sigurnosne performanse cesta, odnosno rizik od smrtnosti i povrjeđivanja na datim dionicama cesta. Na osnovu kreiranih Mapa rizika vrši se rangiranje najsigurnijih i najopasnijih dionica cesta prema stepenu individualnog i kolektivnog rizika na određenom području ili državi u cjelini, te se omogućava uporedni prikaz i analiza sa drugim državama. Mape rizika predstavljaju baznu platformu za poduzimanje konkretnih mjera.

Osnovni ciljevi koji proizlaze realizacijom prve faze mapiranja rizika u okviru EuroRAP programa su:

Sistematska procjena i identificiranje neprihvatljivih nedostataka na cestama u pogledu rizika i sigurnosti, kako bi se primijenile adekvatne mjere za poboljšanje cestovne infrastrukture;
Kategorizacija dionica cesta prema rizicima nastanka saobraćajne nezgode;
Inkorporiranje rizika na dionicama cesta u okvire realizacije strategijskih odluka o poboljšanju sigurnosti na cestama;
Pristupnost značajnim informacijama o dionicama cesta za vozače u cilju podsticaja na ponašanje vozača i sigurniju vožnju.
Značaj realizacije i izrade Mapa rizika se prvenstveno ogleda kroz iskorištenost dobivenih rezultata i analiza u okviru pojedinih interesnih grupa kao što su:

Korisnici cesta;
Nadležne institucije,
Planeri i inženjeri;
Investitori, itd.
Korisnici cesta, prije svega savjesni vozači koji su svjesni svih rizika sa kojima se susreću na cesti, prilagodit će vožnju uslovima kako bi smanjili rizik od nastanka saobraćajne nezgode.

Nadležne institucije zadužene za nadzor i upravljanje cestovnom mrežom će slijedeći EuroRAP standarde na najbrži, najpraktičniji i najjeftiniji način primjeniti adekvatne sigurnosno-zaštitne mjere u cilju povećanja stepena sigurnosti na cestama.

Primjenom EuroRAP metodologije i odgovarajućih standarda omogućena je pomoć planerima, inženjerima i investitorima da identificiraju prioritete za provođenje akcija i investiranja u poboljšanje postojećih i izgradnju novih cesta, a polazeći od činjenice da čovjek – vozač ima pravo da pogriješi!

Cilj realizacije navedenog projekta je konstruisati ceste koje vozačima „opraštaju“ greške, takve da se, ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, izbjegne smrtno stradanje ili teško povrjeđivanje učesnika u saobraćaju.

I faza nacionalnog programa EuroRAP-a

Bosanskohercegovački auto-moto klub BIHAMK u junu 2010. godine realizovao je Prvu fazu projekta nacionalnog programa EuroRAP-a (Evropskog programa za procjenu cestovne mreže - The European Road Assessment Programme), odnosno projekat kreiranja Mape rizika na magistralnim cestama FBiH.

Nacionalni program EuroRAP realizovan je od strane nosioca licence za BiH- Bosanskohercegovački auto-moto klub BIHAMK. Partneri u projektu bili su takođe i Direkcija cesta FBiH,Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Federalno ministarstvo za promet i komunikacije, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

Rezultat tog projekta je Mapa rizika na magistralnim cestama u FBiH, koji sadrži informacije o tome koliko su ceste na prostoru FBiH sigurne za najranjivije kategorije učesnika u saobraćaju, odnosno identifikaciju najugroženijih i najopasnijih dijelova mreže magistralnih cesta u FBiH (oko 2.045 kilometara) na osnovu evidentiranih pokazatelja sigurnosti - broja saobraćajnih nezgoda, broja poginulih i teže povrijeđenih osoba na pojedinim dionicama, te prosječnog godišnjeg i dnevnog protoka saobraćaja.

Detaljan prikaz rezultata Prve faze EuroRAP-a možete preuzeti ovdje. (mapa i tabela)

PROMOCIJA I FAZE NACIONALNOG PROGRAMA EURORAP-a U BIH – PROCJENA RIZIKA NASTAJANJA SAOBRADAJNIH NEZGODA NA MAGISTRALNIM CESTAMA U FBBiH

SENSOR PROJEKAT

Projekat SENSOR (Sigurni putevi jugoistočnog susjedstva ) pokrenut u septembru/rujnu 2012.g. gradi jedinstvenu saradnju između auto klubova, univerziteta i cestovnih vlasti. Sufinansiran od strane Transnacionalnog programa Jugoistočne Evrope (SEE) i Evropske Unije, ovaj dvogodišnji projekt okupio je 14 zemalja: Grčku, Slovačku, Mađarsku, Sloveniju, Republiku Moldaviju, Srbiju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Albaniju, Crnu Goru, Bugarsku, Rumuniju i Ukrajinu.

Osnovni cilj navedenog projekta je izgraditi sigurniju mrežu cesta u regiji jugoistočne Europe na skoro 16.000 km cesta kroz Izradu Mapa rizika koje pokazuju gdje je rizik nastanka nezgode veliki, snimanje - inspekciju karakteristika cesta s ciljem utvrđivanja zašto rizik nastaje i plana investiranja u sigurnije ceste s ciljem utvrđivanja gdje i kako najbolje investirati i tako smanjiti broj stradalih u nezgodama.

Procjena cestovne sigurnosti zahtijeva inspekciju elemenata bezbijednosti dionica cestovne mreže, nakon čega im se dodjeljuju bodovi - zvjezdice za sigurnost. Inspekcija se provodi putem vizualne opservacije i snimanja elemenata cestovne infrastrukture koji se odnose – direktno ili indirektno na cestovnu sigurnost i koji su dokazali svoj uticaj na vjerovatnoću dešavanja saobraćajne nezgode ili njene težine (nezaštićeni krajevi sigurnosnih barijera, znakovi, reklame ili stubovi i drveće duž ceste predstavljaju glavni tip opasnih objekata koji doprinose ukupno visokoj stopi rizika cestovne dionice). Ocjena zvjezdicama izražava sigurnosni kapacitet cestovne dionice u okviru skale od jedne do pet zvjezdica, 1 zvjezdica za visokorizične dionice ceste do 5 zvjezdica za one sa niskim rizikom.

Krajem oktobra 2012. godine uz podršku EuroRAP-a (Europski program za ocjenu cesta) i Fondacije za cestovnu sigurnost (Velika Britanija), BIHAMK je potpisao Ugovor o realizaciji i postao jedan od partnera SENSOR projekta.

Učešće u projektu podržali su i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, kao i JP Ceste FBiH, koji su svoj interes za učešće u projektu iskazali u Deklaraciji zainteresovanosti za ulogu posmatrača.

SNIMANJE CESTA U BIH

IZVJEŠTAJ - REZULTATI PROJEKTA U BiH

STAR RATINGS - MAPA BODOVANJA ZVJEZDICAMA