Uslovi kupovine i plaćanja

SIGURNOST PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA

* * * * Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana korištenjem posljednje verzije TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

* * * * Credit card purchase security statement

Confidentiality of your information is protected and secured by using latest TLS encryption. Pages for web payment are secured by using Secure Socket Layer (SSL) protocol with 128-bit data encryption. SSL encryption is a data coding procedure for prevention of unauthorized access during data transfer. This enables a secure data transfer and prevents unauthorized data access during communication between user and Monri WebPay Payment Gateway and vice versa. Monri WebPay Payment Gateway and financial institutions exchange data by using their virtual private network (VPN) which is also protected from unauthorized access. Monri Payments is PCI DSS Level 1 certified payment service provider. Credit card numbers are not stored by Merchant and are not available to unauthorized personnel.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Prodajno mjesto mora kupcima osigurati mogućnost da ne pristanu na sudjelovanje u marketinškim akcijama i da ne budu suglasni s davanjem svojih osobnih podataka na korištenje trećim osobama.

* * * * Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Predajom elektronske pristupnice, podnosioc potvrđuje da je upoznat s Uslovima/Uvjetima i pravilima korištenja članskih prava i pogodnosti, odnosno odabranog članskog paketa, te da iste prihvaća. Podnosic garantuje za tačnost, potpunost i ažurnost datih ličnih podataka te daje izričito dopuštenje da se u svrhu ostvarivanja članskih prava i pogodnosti, te vođenja evidencije prikupljaju, obrađuju, koriste i prenose predmetni lični podaci, u skladu sa Uslovima/Uvjetima i pravilima korištenja članskih prava i pogodnosti BIHAMK-a i Politikom privatnosti obrade ličnih podataka BIHAMK-a, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Podnosioc potvrđuje saglasnost za slanje promotivnog materijala i ponuda, do opoziva saglasnosti.

* * * * Personal data gathering and protection statement

We are committed to provide service of protection of our customer's personal data in a way that we collect only essential basic information about our buyers that are necessary for fulfilling our obligations. We also inform our customers about the way we collect information and regularly give customers an option about how their information will be used, including the possibility to decide whether their name should be included or omitted from the lists used for marketing campaigns.

All user information is strictly guarded and are available only to the employees who need that information for completing the job.

All our employees and business partners are responsible to follow the principles of confidentiality protection.

By submitting the electronic membership card application form, applicants confirm that they are familiar with the Terms and rules governing the use of their membership rights and benefits for  selected membership package, and that they accept them. The applicants guarantee that the data provided herein are accurate, complete and updated. They explicitly permit the collection, processing, usage, and transmission of the provided personal data for the purpose of enabling the exercise of their membership rights and benefits, as well as maintaining records, pursuant to the Terms and rules governing the use of membership rights and benefits of BIHAMK and BIHAMK’s Privacy policy for personal data processing, all in accordance with The Law on Protection of Personal Data. The applicants confirm their consent to receive promotional materials and offers until the consent is revoked.

UVJETI/USLOVI KUPOVINE

Na internet stranici www.bihamk.ba trebaju biti istaknuti Uslovi/Uvjeti korištenja.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod (članski paket) ili proizvode (članske pakete) putem elektronskog obrasca narudžbe.  Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski odabere barem jedan članski paket, popuni tražene podatke i izvrši plaćanje kartičnim putem.

Sve cijene izražene su u KM (konvertibilna marka) s PDV-om.

Proizvod/članski paket se naručuje  elektronskim putem, pritiskom na određeni proizvod (članski paket).

Proizvod/članski paket se smatra naručenim u trenutku kada kupac odabere, te potvrdi način plaćanja.

* * * * ORDERING

The customer orders a product (membership package) or products (membership packages) via the electronic order form.  The customer is considered to be any person who utilises electronic methods to  selects at least one membership package, fills in the requested data and completes the  payment using a credit card.

All prices are expressed in KM (convertible mark), VAT included.

The product/membership package is ordered electronically, by choosing (pressing) a specific product (membership package).

The product /membership package is considered ordered when the customer makes his/her choice and confirms the payment method.

PLAĆANJE

Naručeni proizvod/članski paket plaća se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard, Maestro ili Visa.

* * * * PAYMENT

The ordered product/membership package is paid online with one of the following credit cards: Mastercard, Maestro or Visa.

ISPORUKA

Za naručene proizvode/članske pakete se novim članovima kao i članovima kojima je istekla prethodna članska kartica  pakiraju nove članske kartice sa imenom i prezimenom člana te članskim brojem i fiskalnim računom za izvršenu kupovinu. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati člansku karticu dostavljaču (zaposleniku tvrtke koja vrši dostavu). BIHAMK  se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave. Ako kupac ne primi člansku karticu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavatelj kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

BIHAMK se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde BIHAMK se obvezuje poslati pošiljku u roku do 15 (petnaest) radnih dana, s tim da će kupac za kupljeni članski paket se već nalaziti u elektronskoj bazi podataka članova BIHAMK-a i moći će ostvariti usluge iz odabranog članskog paketa.

Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane BIHAMK-a, BIHAMK više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

* * * * DELIVERY

With reference to ordered products/membership packages, new membership cards with the name and surname of the member, membership number and fiscal account for the purchase made, are packaged to new members as well as members whose previous membership card has expired. Upon receiving the shipment, it is the customer’s responsibility to inspect the membership card. If any damage is detected, the customer must immediately report it to the delivery company (specifically, to the employee handling the delivery).  BIHAMK disclaims any liability for damage that may occur during delivery. If the customer does not receive his/he membership card or a delivery notice within the expected time-frame after the card has been dispatched, the customer is entitled to inform the seller about the delay so that appropriate measures can be taken to locate this shipment or send a replacement shipment.

BIHAMK is obliged to send the shipment to the customer upon receiving a confirmation approving the online transaction. BIHAMK commits to sending the shipment within 15 (fifteen) working days after receiving the confirmation, therewith the customer's purchased membership package will already be entered into the electronic database of BIHAMK members and the customer will be able to use the services from the selected membership package.

Once the delivery company receives the shipment from BIHAMK, BIHAMK is no longer responsible for the further delivery course,  any subsequent delays or issues related to the manipulation and delivery of the goods.

OPĆENITO

BIHAMK zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje www.bihamk.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža www.bihamk.ba Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. BIHAMK nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

* * * * GENERAL NOTICE

BIHAMK reserves the right to modify these terms and conditions. Any changes will be applicable to the use of www.bihamk.ba  website. When making a purchase, customers are responsible for ensuring the accuracy and completeness of the data they provide.

Please note that the services offered by the www.bihamk.ba Internet Store do not cover the expenses  associated with using computer equipment and services to access our site. Additionally, BIHAMK is not accountable for any telephone or Internet traffic costs or other related expenses that may arise.