Ekologija

Bosanskohercegovački auto-moto klub BIHAMK kao društveno odgovorna organizacija koja se bavi svim segmentima cestovnog saobraćaja, značajnu pažnju posvećuje i zaštiti životne sredine kroz različite projekte i priključivanje različitim aktivnostima na globalnom nivou.

Politika zaštite okoliša (grupacije) BIHAMK

Grupacija BIHAMK je opredjeljena da će profesionalno i odgovorno pratiti i upravljati svim aspektima svojih radnih procesa i usluga u cilju smanjenja njihovih negativnih utjecaja na okoliš na najmanju moguću mjeru. Poticanjem razvoja i savremenim vođenjem poslovnih procesa i općenito realizacijom poslovanja usmjerenog na  smanjenje štetnih utjecaja na okoliš, kod svih zaposlenika se razvija svijest o stalnoj potrebi zaštite životne sredine.

Odgovorne osobe u grupaciji BIHAMK imaju obavezu uspostavljati i promovirati politiku upravljanja zaštitom okoliša. BIHAMK svoje djelovanje kontinuirano prati, poboljšava i preventivno djeluje kako bi spriječio moguća onečišćenja životne sredine. Iz tog razloga obavezuje se na poštovanje slijedećih opredjeljenja:

 • Povećanje stepena iskoristivosti energije te upravljanja otpadom radi utjecaja na količinu svih vrsta otpada koji nastaju u našim procesima rada i na površinama na kojima se nalaze i posluju naši objekti.
 • Kontinuirano planiranje, provođenje, provjeravanje i ocjena učinkovitosti poduzetih aktivnosti usmjerenih ka zaštiti okoliša kroz ispunjenje zahtjeva sadržanih u međunarodnim normama i propisima, te relevantnim propisima Bosne i Hercegovine.
 • Poticanje kontinuiranog obrazovanja, usavršavanja i motivacije zaposlenih na svim nivoima Grupacije čime se ujedno razvija svijest o potrebi očuvanja okoliša. BIHAMK prepoznaje da je obrazovanje zaposlenika na svim nivoima značajan alat u ostvarenju konkretnih poboljšanja i stalnog napretka u zaštiti životne sredine.
 • BIHAMK zadržava pravo nadzora ispravnosti radnih procesa koje na našim lokacijama vrše vanjski dobavljači i partneri.
 • U svom poslovanju, BIHAMK nastoji donositi odluke i trajno se opredjeljuje za politiku zaštite okoliša:
 • Prevencijom zagađenja, smanjenjem i eliminiranjem emisije štetnih materija (izbjegavanjem korištenja nečistih energenata kao što su ugalj, mazut i sl.), uštedom resursa i energije, smanjenjem količine otpada te njegovim ponovnim korištenjem i reciklažom,
 • Nabavkom električnih uređaje isključivo klase „A“ i viših klasa energetske efikasnosti,
 • Kontinuiranim monitoringom racionalne potrošnje resursa: električne energije, vode, gasa i fosilnih goriva,
 • Planiranjem korištenja DMS sistema s ciljem smanjenja upotrebe papira,
 • Korištenjem biorazgradivih sredstava za čišćenje, kada god je to moguće,
 • Aktivnim sprovođenjem mjera koje doprinose energetskoj efikasnosti objekata i poslovnih prostorija (izolacija i vanjska stolarija) radi smanjenja energije neophodne za zagrijavanje i rashlađivanje prostorija,
 • Davanjem prednost nabavci vozila na električni ili plinski pogon, uz obavezno obnavljanje voznog parka motornim vozilima iznad norme EURO 5, kako bi ostvario pozitivan utjecaj na okoliš, pri čemu će se prednost u nabavci proizvoda i usluga dati dobavljačima čiji je rad usklađen sa principima zaštite životne sredine,
 • Zbrinjavanjem otpadnih tečnosti i materijala koji nastaju servisiranjem vozila u skladu sa vežećim propisima o zaštiti okoliša,
 • Kontinuiranim doniranjem/posudbom, u skladu sa svojim mogućnostima, školama, lokalnim udruženjima, učesnicima u cestovnom saobraćaju/prometu specifične opreme (zaštitne kacige, autosjedalice i sl.), čime se smanjuje potreba za dodatnom proizvodnjom takve opreme,
 • Nastojanjem BIHAMK-a da, u okviru svojih redovnih prometno/saobraćajnih preventivnih aktivnosti i informiranja javnosti o stanju na cestama, postane lider u promociji prometne politike kojom se podržava zaštita okoliša i podiže svijest građana o značaju ovog pitanja,
 • Poticanjem javnost na smanjenje korištenja osobnih/putničkih automobila putem promocije alternativnih, posebno električno pogonjenih transportnih sredstava
 • Aktivnostima na promociji kupovine i korištenja ekološki prihvatljivih vozila, te promociji „zelenog oporezivanja“ čiji je cilj da se povećava broj vozila na električni ili hibridni pogon, kao i povećanje svih parametara koji će služiti takvim vozilima i vozačima u BiH.
 • Uvođenjem okolišnih odredbi u ugovore čime BIHAMK utiče na svoje dobavljače kako bi se u čitavom lancu snabdijevanja uspostavio odgovoran sistem upravljanja životnom sredinom,
 • Dodatnim angažmanom na aktivnostima za uspostavu regulative o ograničenju emisije CO2, promociji smanjenju utjecaja automobila na okoliš kao i pružanje podrške politici i mjerama za poboljšanje kvalitete zraka,
 • Korištenjem svih dostupnih komunikacijskih kanala BIHAMK-a za objavu tema koje doprinose promociji zaštite okoliša među BIHAMK-ovim članovima i bosanskohercegovačkim građanima,
 • Aktivnim učešćem u međunarodnim kampanjama i programima čiji su ciljevi usmjereni na promociju ekoloških pitanja i podizanje svijesti o neophodnosti zaštite okoliša,
 • Izvještavanjem javnosti u vezi primjene i ažuriranja propisa u Bosni i Hercegovini koji se odnose na zaštitu životne sredine, a koji su vezani uz ciljeve i djelatnost BIHAMK-a,
 • Stalnim jačanjem imidža BIHAMK-a kao društveno odgovorne organizacije koja kroz svoju djelatnost, planove rada i strateške ciljeve jasno ispoljava brigu o zaštiti životne sredine, kao i visok stepen odgovornosti prema društvenoj zajednici. U cilju očuvanja okoliša, BIHAMK ostaje posvećen usklađenosti svog poslovanja sa svim važećim zakonima i propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

Odgovorne osobe u Grupaciji se obvezuju da će, u svrhu ostvarenja ove politike, osigurati potrebne organizacijske, stručne i finansijske resurse, te da će, u suradnji sa lokalnom i širom zajednicom kao i drugim zainteresiranim stranama, neprekidno raditi na osiguravanju povoljnih uslova za zaštitu i očuvanje životne sredine.

Projekat "Aanaliza uticaja cestovnog saobraćaja na kvalitet životne sredine u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje"

Tokom 2015 godine BIHAMK je uz podršku  Ministarstva prostornog uređenja, građenje i zaštite okoliša Kantona Sarajevo  realizovao  projekat „Analiza cestovnog saobraćaja na kvalitet životne sredine u Kantonu Sarajevo sa mjereama za poboljšanje“.  Projekat je imao za cilj da utvrdi  koliki udio u zagađenju životne sredine u Kantonu Sarajevo zauzimaju cestovna motorna vozila i time ukaže na sve veće probleme, kako sigurnosne tako i ekološke, koje uzrokuje porast obima transportnih kapaciteta.

S tim u vezi prikupljeni su relevantni podaci (ukupan broj registrovanih motornih vozila po općinama, kategoriji, starosnoj strukturi, po vrsti pogonskog goriva i Euro normi;  frekvencija saobraćaja na pojedinim dijelovima KS tokom dana, periodima vršnih opterećenja; količina prodate nafte i naftnih derivata, kao i LPG) i napravljena analiza  koja je  pokazala  da cestovni saobraćaj ima značajan udio u zagađenju.

Utvrđeno je da je saobraćaj glavni zagađivač zraka azotnim oksidom NOx sa 55,58%, dok je kod zagađenja zraka ugljendioksidom CO2 (49,35%), ugljikohidratima NH3 (30,14%) i N2O (33,33%) odmah iza stambenog sektora. Također, utvrđeno je  da saobraćaj značajno učestvuje u zagađenju zraka i česticama prašine PM10, sumpordioksidom SO2, kao i ugljenmonoksidom CO.

Sektor

Polutant (t/god)

SO2

NOx

CO2

CO

NH3

N2O

CH4

NMVOC

PM10

Stambeni

1415

401

298294

23298

29

21

1796

3129

992

Javni sektor i industrija

150

549

289.171

866

2,9

0,5

68

201

827

Saobraćaj

54.9

1188.5

290874.8

1533.5

12.51

10.5

22.8

303.8

106.7

Ukupno

1619.9

2138.5

589457.971

25697.5

41.51

31.5

1886.8

3633.8

1925.7

Postotak saobraćaj (%)

3.39

55.58

49.35

5.97

30.14

33.33

1.21

8.36

5.54

Ukupne emisije pojedinih sektora po polutantima na području KS

Predložene mjere

Dio projekta su i mjere za poboljšanje, koje bi u narednom periodu mogle poslužiti kao osnova za projektovanje saobraćajnica, parking prostora, kao i donošenje i primjenu svih mogućih akcija i mjera s ciljem redukcije emisije izduvnih gasova motornih vozila. 

Poseban značaj imaju mjere za poboljšanje protočnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo, u koje spada:

 • Uvođenje jedinstvenog informacijskog sistema, za nadzor, kontrolu i upravljanje saobraćajem - Centar za upravljanje saobraćajem .
 • Sinhroniziranje sistema kontrole saobraćaja (semafori i drugi svjetlosni uređaji) kako bi se   izbjegla bespotrebna zaustavljanja („signalni lijevak“), a ujedno postigle i značajne  uštede u potrošnji goriva do 10%.
 • Ugradnja sistema za osiguravanje prednosti prolaska vozilima javnog prijevoza na raskrsnicama;
 • Uspostavljanje određenih ograničenja za teretna/dostavna vozila u užem gradskom jezgru u određenim vremenskim periodima.
 • Uvođenje eko zona u Sarajevu, što podrazumijeva  zabranu ulaska određenim vozilima u uže gradsko jezgro primjenom jednog od dva najčešće primijenjivanih modela  u velikim evropskim gradovima. Prvi model podrazumjeva kupovinu ekoloških vinjeta pri registraciji vozila (vinjete su različitih cijena i boja u zavisnosti od vrste motora) i zabranu ulaska konvencionalnim i vozilima sa Euro 1 motorom u  zaštićenu zonu.

Drugi model podrazumijeva naplatu ulaska svim vozilima u određenu zaštićenu zonu u određenom vremenskom periodu. Vozila hitnih služni, JP i vozila sa alternativnim gorivom bi bila oslobođena plaćanja ekološke takse, dok bi stanari imali određeni popust i plaćali neku simboličnu cijenu. Ova mjera podrazumijeva kaznene odredbe, a prihodi prikupljeni na ovaj način trebali bi biti usmjereni u Fond koji bi finansirao dalje očuvanje životne sredine, npr. nabavku autobusa JP na alternativna goriva.

U mjere za poboljšanje uvršteno je i provođenje zakonske obaveze mjerenja količine izduvnih gasova pri registraciji vozila te izmjene minimalnih mjera koje se moraju zadovoljiti pri uvozu korištenih vozila u našu zemlju u pogledu emisionih standarda.

Tu su  i sljedeće mjere:

 • Uvrštavanje programa eko vožnje u okviru osposobljavanja kandidata za vozače.
 • Poboljšanje javnog saobraćaja  (zamjena dotrajalih vozila novim vozilima na alternativni pogon, kao i zamjena autobusa minibusima u periodu smanjenog broja putnika).
 • Unapređenje biciklističkog saobraćaja u Kantonu Sarajevo što podrazumijeva  izgradnju biciklističkih staza i parkirališta za bicikle, kao i mogućnost iznajmljivanja bicikala.
 • Dozvola korištenja žute trake vozilima sa 3 ili više putnika - CAR POOLING.
 • Mjere "zelene" javne nabave vozila u vlasništvu kantonalnih, općinskih i državnih organa, kao i vozila javnog prevoza -  nabavka vozila s pogonom na alternativna goriva.

Mjere za vlastita i komercijalna vozila bi osim već ranije predloženih mjera naplate ulaska u visokozagušene dijelove grada obuhvatale i mjere stimulisanja nabavke vozila na alternativna goriva. Po uzoru na veliki broj evropskih zemalja Fond za zaštitu okoliša bi u saradnji sa Ministarstvom  okoliša i turizma  trebali donijeti odluku o stimulaciji nabavke eko vozila (hibridnih, hibridnih plug-in i električnih vozila.

Set predloženih mjera podrazumijeva i program informativno-propagandnih aktivnosti, a u sklopu projekta je odštampana i brošura " Učinimo automobile zelenim/ekološkim" u tiražu od 5.000 primjeraka koja je podijeljena vozačima s ciljem podicanja na ekološko razmišljanje.

22. Septembar - Europski dan bez automobila

22. septembar obilježava se kao Europski dan bez automobila. Ideja o Europskom danu bez automobila nastavak je akcije Svjetski dan bez automobila. Ta ekološka akcija se raširila ne samo u zemljama članicama Europske unije, već i u zemljama kandidatima, kao što je naša zemlja.

Osnovna namjera  pokretača akcije bila je skrenuti pažnju građana na problem prevoza automobilima, povećati osjetljivost javnosti na gorući problem zagađenja zraka u velikim gradovima, te ponuditi zamjenski i masovni prevoz.

Europski dan bez automobila je zamišljen tako da se na taj dan dijelovi grada zatvore za automobile s ciljem da se građanima ukaže na značaj zaštite životne sredine i potakne ih se na pješačenje, vožnju biciklom ili korištenje javnog prijevoza, kako bi pridonijeli boljem i zdravijem načinu života, te ukazali na preveliki broj prevoznih sredstava čiji izduvni gasovi pridonose zagađenju zraka.

BIHAMK je tokom 2015. godine u navedeni projekat uključio i grad Sarajevo  i realizovao kampanju  pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva,  za čiju  realizaciju je dobio takođe i podršku  Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, MUP-a KS, Sarajevo osiguranja i Biciklističkog kluba "Trek Team".

Kampanja "22. septembar/rujan - dan bez automobila" je realizovana 22. septembra/rujna 2015. godine u vremenu od 17.00 - 20.00 sati, kada je u užem jezgru grada bila na snazi obustava saobraćaja, radi bezbjednosti učesnika u manifestaciji.

U okviru iste realizovana je rekreativna vožnja jednoobrazno obučenih biciklista kroz grad (Vječna vatra- Skenderija -Vjećnica- Vječna vatra), a zatim i kratki program na platou ispred Vječne vatre, gdje su se djeca - učenci osnovnih škola takmičili u vožnji bicikla na poligonu spretnosti i crtanju likovnih radova. Troje najboljih i u jednoj i u drugoj kategoriji su adekvatno nagrađeni:

U konkurenciji vožnja bicikla na poligonu ispit spretnosti:

 • Za osvojeno III mjesto nagradu komplet priručnik + testovi "Poznavanje saobraćaja" dobio je Benjamin Bilalović
 • Za osvojeno II mjesto nagradu štitnici za ruke i noge dobio/la je Ahmed Musić
 • Za osvojeno I mjesto nagradu bicikl dobio/la je Mima Trgo

U izradi likovnih radova:

 • Za osvojeno III mjesto nagradu priručnik + testovi "Poznavanje saobraćaja" dobio/la je Sara Alađuz
 • Za osvojeno II mjesto nagradu poklon paket BIHAMK-a dobio/la je Tajra Dortbučuk
 • Za osvojeno I mjesto nagradu roleri dobio/la je Iman Tanović