Aktuelno

U cilju poboljšanja kvalitete pružanja usluga pomoći na cesti i informacija, BIHAMK Asistencija je krajem aprila 2018. godine izvršila tranziciju certifikata  ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015, kao potvrdu uspješnosti upravljanja sistemom kvaliteta u okviru pružanja usluga pomoći na cesti, informisanja i drugih usluga vozačima.

BIHAMK je deveti evropski auto-moto klub koji je uveo sistem upravljanja kvalitetom prema međunarodnom ISO standardu 9001. Tranzicijom na novu normu ISO 9001:2015 BIHAMK Asistecnija postala je jedina kompanija u BiH, koja se bavi poslovima pomoći na cesti a koja je vlasnik navedenog međunarodnog certifikata.
ISO 9001 je međunarodni standard koji daje zahtjeve za Sistem upravljanja kvalitetom organizacije (Quality Management System–QMS).

Dio je porodice standarda koju je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Upravljanje kvalitetom je skup radnji upravljanja koji određuje politiku kvalitete, ciljeve i odgovornosti, te ih u okviru sistema kvalitete ostvaruje pomoću planiranja, praćenja, osiguravanja i poboljšavanja kvalitete.

Postizanje i održavanje željene i zahtijevane kvalitete usluga prihvaća se kao jedna od temeljnih zadaća menadžmenta i svih zaposlenika BIHAMK Asistencije.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Srijeda
  • Četvrtak
  • Petak